Sıkça Sorulan Sorular

ReflexPro

Kullanım Lisans Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

ReflexPro kullanım lisansı ücreti,  kullanıcı sayısı dikkate alınmadan, sadece  şirket tüzel kişiliği sayısına  göre sabit olarak belirlenir.

1. Kullanım Lisansı

Kullanım lisansı tüzel kişiliğe verilir.  Aynı şirketin çalışanı olmak şartı ile kullanıcı sayısında her hangi bir kısıtlama yoktur. ReflexPro’yu kullanmak isteyen vergi mükellefi  her tüzel kişi kendi nam ve hesabına kullanım lisansı ücretini öder.

Aynı şirketler grubu içinde yer alan tüzel kişiler de ReflexPro’yu kullanacak şirket sayısına göre kullanım lisansı alırlar. Grup mensubu  şirketlerin, Holding veya her hangi bir grup şirketi lisansı altında, iş birimi, departman veya benzer bir başlık altında ReflexPro kullanmalarına izin verilmez.

2. Kullanım Lisansı Ücreti

Ticaret ve hizmet şirketlerinin kullanım lisansı ücretini sanayi şirketlerine göre daha düşüktür.

Kesin lisans ücreti ise,  ReflexPro’nun Essential / Prime /Advanced ürünleri altından seçilecek   modül sayısına göre hesaplanır.    Bu fiyatlama politikası ile sadece ihtiyaç duyulan modüllere para ödenmesi öngörülmüştür.

ReflexPro nedir, ne yapar?

Ülkemiz için Türkiye’de geliştirilen Refleks Pro; bütçe, plan ve değerleme çözümleriyle donatılmış, uluslararası standartlarda çalışan, milli  bir karar destek aracıdır.

ERP mantığına göre modellenen  senaryo simülasyonları ile geleceğin kaynak ihtiyacını  bugünden hesaplar ve stratejik yol haritası seçeneklerini oluşturur.

ReflexPro, geleceğin karar destek aracıdır.

ReflekPro’nun kaynak kodları kimin mülkiyetindedir?

ReflexPro Türkiye’de doğmuş ve geliştirilmekte olan  milli bir yazılımdır. Kaynak kodları Refleks Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Ltd. şirketine aittir.

ReflekPro raporlarının zaman birimi nedir?

ReflexPro’nun zaman birimi takvim ayıdır. Günü 24 saat, ayı 30 gün olarak varsayar. Çalışılmayan günleri ve gün içinde çalışılmayan saatleri dikkate alarak zaman hesaplar.

Sonuçları, dünya uygulamarıyla uyumlu olarak aylık, üç aylık, altı ay ve yıllık olarak raporlar ve  “cari dönem için”  ve “dönem sonu birikimli (kümülatif)” olarak gösterir.

RefleksPro şirketteki diğer yazılım programlarıyla bağdaşır mı?

ReflexPro herhangi bir yazılım programıyla kolayca bağdaşır, çünkü ReflexPro başka sistemlere muhtaç olmadan kendi başına sonuç üretebilen bağımsız ve bağlantısız bir program olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle ReflexPro’nun sonuç üretebilmesi için herhangi bir muhasebe veya ERP programına ihtiyacı yoktur.

Bununla birlikte ReflexPro’nun ilk kurulumunda, açılış bilançosu, ürün ve hammedde malzeme kodları, rota, reçete bilgileri, muhasebe hesap planı gibi şirketin omurgasını oluşturan veriler mevcut sistemlerden otomatik olarak ReflexPro’ya aktarılır.

Aktarım ve ReflexPro ile diğer kurulu sistemler arasındaki veri alış verişi Excel üzerinden yapılır.  Excel’in yanı sıra başka bir Windows ortamı da kullanılabilir.

ReflexPro bütçelerin birbirinden "kopmasını" nasıl önlüyor?
  1. Bütün bütçeler aynı veri tabanına kayıt edilir.
  2. Her bütçenin çıktısı kendinden sonra gelen bütçelerin girdisi olarak tanımlanarak, tüm  bütçeler zincirleme olarak birbirine bağlanır.
  3. Zincirleme bağlantılar sayesinde bütçeler arasındaki “kopukluk” lar engellenerek, her bağımsız bütçe  aynı sistemin ayrılmaz ve vazgeçilemez bir etmenine dönüştürülür.  Bu etmenler, aynen ERP deki gibi, doğrudan doğruya bilançonun belirleyicisi olarak kurgulanır.
  4. Bu kurgu aynı zamanda, bütçe sorumluları arasında kurumsal iletişim ve koordinasyonu da sağlar. Bu sayede bütçe, birbiriyle çelişmeyen varsayımların ve kararların ortaklaşa paylaşıldığı tam entegre bir karar destek aracı niteliği kazanır.
RefleksPro raporları İngilizce’ye çevrilebilir mi?

İngilizce,  ReflexPro’da varsayılan(default) bir uygulamadır. Ana menü başlıkları ve ana raporlar İngilizce olarak düzenlenebilir.

Varsayılan İngilizce yerine başka bir dil uygulanmak istenirse, ReflexPro  kurulu algoritma üzerinden kullanıcı tarafından  istenilen  dile çevrilebilir.

ReflexPro Excel'den nasıl yararlanır?

Bütçeleme, planlama ve raporlama yazılımlarından yıllardır hep büyük şirketler yararlanır, çünkü bu yazılımların kurulması, uygulaması, bakım ve sürdürülmesi pahalı ve karmaşıktır.

Bu nedenle KOBİ ve küçük şirketler pahalı ve karmaşık çözümler yerine Excel kullanarak çözüm üretmeye çalışmaktadır.

Excel hazır, basit ve kolay bir araç olmasına karşılık; kurumsal olmayan bireysel bir çözümdür. Üstelik, çünkü bütçe amaçlı tasarlanmadığı için bütçeleme  gibi kurumsal bir sürece elverişli değildir.

ReflexPro ise arayüzü Excel’e benzeyen, veri tabanına dayanan, kullanımı kolay, ihtiyaca göre ölçeklenip genişleyebilen ve senaryo analizine elverişli olan bir çözüm aracıdır.  Veri alışverişlerini Excel üzerinden yaptığı için de halen Excel kullanmakta olan şirketler tarafından kolayca benimsenmektedir.

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayın.

ReflexPro BT nin yükünü nasıl hafifletir?

BT’nin yükünü hafifletmek amacıyla  yeni veri tabanı açmayı, mevcut veritabanlarına erişmeyi,  yedeklemeyi kullanıcı kendi kendine yapar. Diğer bir kullanıcıdan .exe dosyasını kopyalayarak kendi bilgisayarına ReflexPro’yu BT desteği olmaksızın kurabilir.

Ayrıca, kullanıcı menüden değiştirmek yerine, veri tabanına önceden tanımlı SQL komutlarıyla doğrudan erişerek verileri çok daha hızlı değiştirebilir.

Bütün bu işlemleri BT desteği olmadan yapabilir.

ReflexPro’nun mimarisi hangi esaslara göre kuruludur?

ReflexPro istemci-sunucu mantığına göre çalışır. Veriler sunucuya yüklendikten sonra kullanıcı bilgisayarında .exe kurulur.  Kullanıcı daha sonra sunucudaki verilere erişerek kendi bilgisayarında istediği işlemi gerçekleştirir.

ReflexPro Türkiye mevzuatıyla uyumlu mudur?

ReflexPro, VUK, KV, GV, TTK ve SGK mevzuatına uygun olarak tasarlanmıştır. Mevzuat değişikleri ücretsiz olarak güncellenir.

ReflexPro, UFRS mevzuatıyla da tam uyumludur.

Örneğin, yurtdışındaki şirkete UFRS uyumlu rapor verirken amortismanları ekonomik ömüre göre hesapladığımız halde, aynı raporda ödenecek KV’ni, VUK mevzuatı uyarınca hızlandırılmış amortisman giderine göre belirlenen vergi matrahı üzerinden hesaplayıp yabancı paraya çeviriyor ve raporu bu şekilde aynı anda hem VUK hem de UFRS uyumlu olarak düzenleyebiliyoruz.

ReflexPro uluslararası standartlarla uyumlu mudur?

ReflexPro, UFRS ve USGAAP  standartlarıyla uyumludur.

Örneğin, yabancı şirkete verilen UFRS raporunda amortismanlar ekonomik ömüre göre hesaplandığı halde,  aynı raporda ödenecek KV, VUK uyarınca hızlandırılmış amortisman giderine göre belirlenen vergi matrahı üzerinden hesaplanıp yabancı paraya çevrilir.

ReflexPro’da gizlilik nasıl sağlanır?

Müşteri öngördüğü takdirde karşılıklı “gizlilik sözleşmesi” imzalanır.

Kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla her kullanıcıya şifre verilir.  Bilgi erişim ve paylaşım güvenliği için hangi kullanıcın neyi yapmaya yetkili olduğu yetki dağılımı anahtarları ile sabitlenir.  Örneğin; aynı tabloya aynı anda erişen iki kullanıcıdan biri sadece okumaya , diğeri verileri değiştirmeye  yetkili kılınabilir. Bu yetkileri sadece bir kişinin değiştirmesine izin verilir.

Müşteri mahremiyeti hassasiyetle korunur.  Örneğin, MAN ve Mercedes şirketlerine , rakip oldukları halde,  eş zamanlı hizmet verilmiştir.

ReflexPro ağ üzerinde de çalışır mı?

Altyapısı uygun olan şirketlerde ReflexPro ağ üzerinde çalışır. Tek yerde kurulu olan sunucuya ağ üzerinden erişebilen her kullanıcı ReflexPro’yu sorunsuz kullanabilir.

ReflexPro’da veriler nasıl kontrol edilir?

Kullanıcı menülerindeki kontrol algoritmaları hataları yakalar ve  düzeltme yolunu gösterir. Hatalar tamamen düzeltilmediği sürece kullanıcının menüden çıkmasına izin vermez. Örneğin fiyat girildiği halde miktar girilmemiş ise,  “xxx kaleminin miktarı yok” mesajını ekrana getirir.

Ayrıca verilerin sayısal büyüklükleri en fazla kaç hane olabilirse o kadar hane için limit belirlenir.  Hane limitini aşan veri girilemez.   Örneğin, X hammaddesinin fiyatı en çok iki haneli olarak ayarlanırsa, bu alana üç haneli sayı 124 girilemez.

Veri değerinin alt ve üst limitleri belirlenir. Bu limitlerin dışına düşen veriler girildiğinde uyarı mesajı çıkar. Örneğin; X ürünün bütçe hedef fiyatı 100’e göre alt limiti 90, üst limiti 110 olarak saptanırsa, veri 115 olarak girilirse uyarı mesajı ekrana gelir.

Bütçe kodları TDHP kodlarından farklı olabilir mi?

Kullanıcı ReflexPro’da kendi kod sitemini kullanabilir. Bu durumda “dönüştürme anahtarı” yardımı ile TDHP kodları kullanıcının özel kodları ile eşleştirilir. Bu sayede gerçekleşen ve bütçe değerleri  kullanıcının özel kodlarıyla raporlanır.

ReflexPro hangi bütçelerin zincirleme entegre edilmesinden oluşuyor?

ReflexPro , aşağıdaki bütçeleri  zincirleme olarak birbirine bağlayarak tek bir çatı altında entegre eder:

Satış Bütçesi

Üretim Bütçesi

Tedarik Bütçesi

Sabit Kıymet Bütçesi

İnsan Kaynakları Bütçesi

Gider Bütçesi

Kredi Bütçesi

Gelir Bütçesi

Bütçe Bilançosu

Nakit Akım Bütçesi

Bu entegrasyon muhasebe disiplini içinde kurgulandığından, herhangi bir bütçede yapılan bir değişiklik zincirleme etkileşimle bütçe bilançosuna yansır. Tutarlılığı  bütçe bilançosu sağladığından, bütçe bilançosu düzenlenemiyorsa eksiksiz ve tutarlı bir bütçeden söz edilmesi doğru olmaz.

Günümüzde bütçe bilançosu düzenlenemediğinden sadece gelirler ve giderler bütçelenir.  Yöneticinin elinde  bütçe bilançosunu muhasebe ilkelerine göre düzenleyecek bir araç olmadığından ve Excel de bu işe yetemediğinden, oluşan boşluk içinde bütçelenen kar ile yetinilir.

ReflexPro tam entegrasyon ve simülasyon gücü ile bu boşluğu doldurur ve bütçelenen karı elde edebilmek için ne kadar kaynağa ihtiyaç olduğunu hesaplar.

ReflexPro'nun tedarik bütçesinde hangi benzersiz özellikler var?

ReflexPro’nun Tedarik Bütçesi iki benzersiz özelliğe sahiptir:

  1. Tedarik miktarı,  her tedarikçinin önceden belirlenen ağırlık endeksi yardımı ile hesaplanan  “ağırlıklı ortalama”ya göre belirlenir.  Her tedarikçi için o ayın bütçelenen fiyatları önce aynı para cinsine çevrildikten sonra, tedarikçinin ağırlık endeksi  ile çarpılıp toplanarak “ağırlıklı ortalama tedarik fiyatı” saptanır.  Saptanan fiyat toplam tedarik miktarı ile çarpılarak o ayın tedarik maliyeti belirlenir.  Devreden stok tutarları ile birlikte hesaplanan o ayın tedarik maliyeti, SMM tablosuna aktarılarak o ayın SMM tutarı bulunur.
  2. Tedarikçilere yapılacak nakit çıkışları ise, her tedarikçinin ödeme koşulları kendi başına dikkate alınarak doğrudan doğruya nakit tablosuna yansıtılır.  Tedarik fiyatları farklı para cinsinden ise, nakit tablosu hangi para cinsine göre düzenecek ise, o para cinsine çevrilir.

Bu iki özellik sayesinde, tedarik fiyatları teklifleri sadece neden oldukları maliyet etkisine göre değil, aynı zamanda şirketin nakit çıkışlarına olan etkileri üzerinden de değerlendirilir.  Örneğin.  daha düşük teklif vererek hammadde maliyetini düşüren bir tedarikçinin  ödeme koşulları,  nakit açığına yol açıp şirketin kredi kullanmasına neden olursa, kredinin faizi, fiyat farkının getirdiği maliyet avantajını yok edebilir.  Bu nedenle,  tedarik seçeneği  kararı, o seçeneğin  şirketin bütünü üzerindeki nihai etkisine göre  verilmelidir.