Referanslar

BAŞARI HİKAYELERİMİZ

Maliyetleme yetkinliğimiz: Aynı ürün için iki farklı maliyetleme sistemi uyguladık.

 

Önce, yarı-ürün (kütük) üreten yüksek-fırın kapasitelerini, ürün (yassı) üreten haddehanedeki makina kapasiteleri ile otomatik olarak dengeleyen, ERDEMİR’e özgü Uzun Vadeli Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) simülasyon programı yazdık.

Sonra, yarı-ürün (kütük) miktarının, satış için gereken ürün (yassı) miktarına yetmediğini simülasyon senaryoları ile kanıtladık. Eksik kalan yarı-ürünü (kütük) otomatik olarak çalışan entegre ithalat programıyla dengeledik. Her satılan ürünü (yassı), içindeki yarı-ürünün “ithal veya yerli” olmasına göre otomatik olarak kodlayarak ayrıştırdık.

Bu ayrıştırma sayesinde, her ürün (yassı) için “ithal-yerli” diye belirlediğimiz iki ayrı tedarik fiyatı cinsine göre, iki farklı maliyet hesapladık. Bu iki farklı maliyeti bütün işlemlerde izleyerek, üretim rotaları ve makinalar bazında tek safha maliyeti kavramına uygun olarak, aynı safha içinde iki farklı maliyetleme sistemi çalıştırdık.

Bu özel yazılım ile tüm üretim süreci boyunca, safhadan safhaya “maliyet akışları”nı izleyerek aynı ürünün katma değerini iki farklı maliyet akışına göre hesapladık ve ithal kütükten üretilen yassının katma değeri ile yerli kütükten üretilen yassının katma değerini ölçerek hangisinin daha karlı bir üretim seçeneği olduğunu gösterdik.

 

Perakendeci Modelleme yetkinliğimiz: Ecza depolarının toptan alımlarını, otomatik olarak eczanelere yapılmışçasına perakende satışlara dönüştürdük.

Bütçe sisteminde satış modülü için, “mal fazlası” uygulaması esasına göre çalışan özel satış modülü geliştirdik. Bu modülü, şirket bünyesi dışında yer alan ve çok sayıda eczaneye doğrudan satış yapan bütçe kapsamındaki ilaç depolarına uyarladık.

Bu uyarlama ile, ilaç depolarından (toptancı) eczanelere (perakendeci) yapılması öngörülen satışları otomatik olarak bütçe hedeflerine dönüştüren, ilaç sektörüne özgü ve daha önce denenmemiş yeni bir bütçe modelini başarıyla uyguladık.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporlama yetkinliğimiz:  Aynı verilerden  eşzamanlı VUK ve USGAAP raporları ürettik.

Yabancı bir ERP çözümü kullanan Eczacıbaşı-Baxter’de, senaryo simülasyonlarını, lot (batch) bazlı üretime uyarlayıp sonuçları, USGAAP esasına göre çalışan yurtdışı Baxter üst yönetimine ve VUK esasına göre çalışan Eczacıbaşı Holding üst yönetimine eşzamanlı ayrı ayrı raporladık.

Giderleri departmanlar arasında yönetimin öngördüğü anahtarlarla yeniden dağıtarak, Baxter’e özgü, GBU (Global Business Unit) ve SBU (Specific Business Unit) gruplamalı ve katmanlı gelir tabloları ürettik.

Bu modelleme ile raporlamayı, süregelmekte olan excel yerine veri tabanlı çözüme kavuşturarak, Baxter ve Eczacıbaşı’nın gerçekleştirmek istediği “kurumsal raporlama” sistemini uygulamaya geçirdik.

 

 

Planlama, konsolidasyon ve maliyet analizi yetkinliğimiz

(1) Bütçeden otomatik olarak Uzun Erimli Plan türettik.

Planın ilk yılı ile özdeş olarak Bütçeyi kabul ederek bütçe verilerinden uzun erimli plan verileri türettik ve Bütçe ayrıntılarını Plana aynen taşıdık. Bu şekilde planlarken yapılan tutarsız genellemelerin ve göz ardı edilen hayati ayrıntıların Planı işlevsiz ve değersiz kılmasını engelledik. Bütçe ile Planı  birleştirmeden aynı sistem içinde entegre ettik.

(2) Satış (İstanbul), üretim (İstanbul ve Aksaray), ithalat (Serbest Bölge) faaliyetlerini yürüten üç farklı şirketi konsolide ederek ayrı ve bağımsız tek şirket gibi raporladık.

Gruptaki üç şirketin birbirine otomatik veri aktarımını sağladık ve tek tuşla “kosolide gelir tablosu”, “konsolide bilanço” ve “konsolide nakit akım tablosu” ürettik. Gider kalemlerindeki karşılıklı eliminasyonlar nedeniyle “konsolide maliyetler”in “şirket maliyetleri” toplamından farklı olacağını gösterdik. Mercedes Türkiye’nin konsolide olarak değerlendirilmesinin önemini vurguladık.

(3) Stok maliyetlerini, Satılan Mal Maliyet (SMM) hesabı bileşenlerine ayrıştırarak hesapladık.

Satılan Mal Maliyetini (SMM) oluşturan her bileşeni tek tek ayrıştırarak doğrudan Gelir Tablosu’na yerleştirdik.

Satış maliyetini, o maliyeti oluşturan bileşenleri bazında ayrıntılı olarak raporlayabilmek için stok hareketlerinde, o stokların bünyelerinde yer alan bileşenleri de ayrıca listeledik. Örneğin, Otobüs karlılık raporunda, genel SMM tutarı altında bu tutarı oluşturan bileşenlerden; şasinin SMM’si, motorun SMM’si, koltukların SMM’si gibi ayrıntılara kadar indik. Bileşen bazında SMM belirleyebilmek için o bileşenin “dönem başı” stok tutarı ile “dönem sonu” stok tutarını da ayrıca hesaplayıp sözkonusu karlılık raporuna taşıdık.

Bilançoda yer alan stok değerlerini o stok değerinin toplamını oluşturan bileşenlerin kendi değerlerini bileşen kodları bazında ayrıştırarak irdeledik.

Bu ayrıştırma ile,

  1. Girdi fiyatlarındaki artış / azalışların
  2. Girdi tedarik miktarını belirleyen ay sonunda stoklanacak  girdi miktarı hedefinin

Brüt kara olan etkisini ölçerek, tedarik miktarı politikasının hayati önemini bir kez daha kanıtladık.

 

 

Tasarım yetkinliğimiz: “Ürün” yerine “Proje” tasarladık.

Ürünlerin standart olmasına karşılık her ihalede farklı ürün “paket”leri teslim edildiğinden satış geliri ve tahsilat ürün satışına değil, kazanılan ihale şartlarına bağlıydı. Bu nedenle, modelleme ve kurguyu “ürün” temeli yerine “proje” temeline göre yeniden tasarlayarak tüm bütçe ve planlama sürecini ürün bazından proje bazına kaydırdık. İhaleye özel “maliyet + kar” formüllü ihale fiyatlaması esasına geçtik.

Yeni proje kazanılması, mevcutların gecikmesi veya hızlanması, bütçelenen projenin ihalede kaybedilmesi varsayımlarına göre çalışan simülasyon senaryoları ile ihale riski yönetimine karar desteği sağladık.

Projede kullanılacak ürünler teslime hazır olmadığından bu ürünlerin “hazırlanma süresi” maliyetini otomatik olarak hesaplayarak üretim maliyetine aktardık. Aktardığımız maliyetleri proje maliyeti altında raporladık. Hazırlık sürelerinde üretim yapılması mümkün olmadığından, kapasite kullanım oranının para kazanma gücü üzerindeki etkisini ölçtük.

Ürünler katma değer yaratsa bile, ihale projesinin bir bütün olarak nakit açığı verebileceğini veya doğrudan zarar edebileceğini tartışmaya açarak yönetimin iş işten geçmeden önlem almasını sağladık.

 

MRP yetkinliğimiz: Farklı MRP’leri ortaklaşa kullanılan tek bir MRP’de dengeledik.

Grubun satış bütçesinden hareketle, her işletmenin kullanmakta olduğu kendi özel MRP’sini, sıfırdan tasarladığımız ortaklaşa kullanılacak tek bir MRP’ye bağlayarak sistem entegrasyonu sağladık. MRP’leri tek sisteme entegre edilen işletmeler (pamuk işleme-iplik üretim-boyama-konfeksiyon) arasındaki girdi-çıktı ilişkilerini hesaplayarak, her işletmeye özgü üretim planı yaptık.

Tek MRP sayesinde grup dışına yapılacak satış miktarında öngörülen bir değişikliğin her farklı işletme üzerindeki etkisini hasapladık ve bütün sisteme olan nihai etkisini ölçtük. Örneğin, Gaziantep havlu işletmesinin kapasitesinin yeni ihracat siparişini karşılamaya yeterli olup olmadığını, havlu için gerekli ipliği Adıyaman işletmesinden mi yoksa Başpınar işletmesinden mi alması gerektiğini, iplik için Adıyaman işletmesinin fiyatı düşük-firesi yüksek Adana pamuğu mu yoksa fiyatı pahalı-firesi düşük Amerikan pamuğu mu kullanmasının grup için daha çok değer yaratacağını gösterdik.

Finans ve vergi yönetiminin merkez şubeden yapılması nedeniyle, her şube için ayrı gelir tablosu ve bilanço düzenledik. Bütün şubeleri tek şube altında konsolide ettik. Konsolidasyon seçeneğine göre maliyetleri yeniden hesaplayarak tüm işletme stoklarını otomatik olarak yeniden değerledik. Ham madde cinsine göre fire miktar ve oranlarını her safha için ayrı hesaplayarak ürün maliyetlerini yeniden hesapladık. Şubeler arası alım-satımlarda mevzuat gereği transfer fiyatlaması zorunlu olduğundan, vergileri ödemelerini transfer fiyatlamasından sonra belirledik.

Merkezi nakit yönetimi benimsendiğinden, her simülasyon senaryosunda, işletmelerdeki herhangi bir değişikliğin tekstil grubun nakit akımı üzerindeki etkisini ölçtük.

Özetle, çok işletmeli/şubeli  bir kuruluşun ortaklaşa kullanabileceği tam entegre tek bir bütçe ve planlama senaryo simülasyon sistemini, tekstil gibi karmaşık bir sektörde başarıyla uygulamaya koyduk.